Uwaga! W ramach 1 zamówienia możesz zamówić produkty tylko z określonego rodzaju dostawy. Oznacza to, że posiadając w koszyku produkty z dostawą ekspresową nie możesz zamówić jednocześnie produktów z dostawą standardową i odwrotnie.

Regulamin

Witryna przeznaczona jest do wykorzystywania wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat.

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Operatorem witryny internetowej pod adresem kieliszkibutelki.pl (dalej: Witryna) jest spółka Kieliszki i Butelki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 17, pawilon 36, 53-676 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000878764, NIP: 8971887895 (dalej: Sprzedający).
 3. Regulamin określa:
  1. zasady działania Witryny oraz korzystania z niej,
  2. zasady tworzenia konta Klienta w Witrynie oraz korzystania z niego,
  3. zasady składania zamówień na towary za pośrednictwem Witryny i ich odbioru w Punkcie Sprzedaży,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego, w szczególności rozpatrywanie przez Sprzedającego reklamacji,
  5. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.
 4. Regulamin dostępny jest na Witrynie pod adresem: kieliszkibutelki.pl, na której dostępna jest opcja pobrania Regulaminu umożliwiająca jego pozyskanie, utrwalenie na urządzeniu końcowym oraz wydruk.
 5. Sprzedający posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od 4,5% do 18% alkoholu nr 00/00/00 z dnia 00.00.2021 r. wydane przez Prezydenta miasta Wrocław (na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) umożliwiające detaliczną sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży przy ul. Sokolniczej 17, pawilon 36, 53-676 Wrocław.
 6. Klientem jest podmiot posiadający konto Klienta na Witrynie – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Sprzedający nie jest producentem towarów wchodzących w skład oferty dostępnej w Witrynie.
 8. Korzystanie z Witryny oraz złożenie zamówienia przy pomocy Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu oraz jego postanowień.
 1. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY
 2. Do korzystania z Witryny, w szczególności do składania zamówień, wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz programem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych
 3. Witryna jest przeznaczona do zapoznawania się z ofertą towarów dostępnych w Punkcie Sprzedaży Operatora przy ul. Sokolniczej 17, pawilon 36, 53-676 Wrocław (dalej: Punkt Sprzedaży) stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku, a także do ich zamawiania za pośrednictwem Konta Klienta w celu zawarcia umowy ze Sprzedającym umowy sprzedaży towaru wydawanego wyłącznie w Punkcie Sprzedaży.
 4. Witryna nie jest przeznaczona do obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, tj. zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.
 5. Witryna przeznaczona jest do wykorzystywania wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Witryny do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • TWORZENIE KONTA KLIENTA
 1. Utworzenie konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Witrynie, w którym wskazane zostanie imię, nazwisko, numer telefonu adres poczty elektronicznej oraz następczą akceptację przez Klienta linku weryfikacyjnego otrzymanego przez Klienta na podany w formularzy rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 2. Klient ma obowiązek aktualizacji dane zawartych na koncie Klienta za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 3. Konto Klienta zostanie usunięte, w sytuacji, w której:
 4. Klient zawarł na swoim koncie dane niezgodne z rzeczywistością lub dane nieaktualne,
 5. Klient będący osoba fizyczną nie ma ukończonych 18 lat,
 6. Klient korzysta z Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 7. Osoba, której konto Klienta zostało usunięte może ponownie utworzyć konto Klienta wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, WARUNKI ODBIORU TOWARU
 2. Towary zamawiane za pośrednictwem Witryny przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. poza Punktem Sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny towarów prezentowane w Witrynie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny nie obejmują koszty odbioru / dostawy towaru.
 4. Klient może złożyć zamówienie na towar za pośrednictwem formularza dostępnego w Witrynie dodając poszczególne towary do „Koszyka”. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka” do czasu wykonania czynności opisanych w pkt 5 poniżej.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia następuje po akceptacji niniejszego regulaminu, w momencie wyboru opcji „Zamawiam”.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, że spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie, jest osobą, która ukończyła 18 lat, nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, a zakup towaru nie jest dokonywany na kredyt lub pod zastaw, jak również w celu dalszej odsprzedaży.
 8. Płatność za zamówienie możliwa jest przez bramkę płatności PayNow, mogą także wystąpić koszty manipulacyjne
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedający może skontaktować się z Klientem za pomocą podanego przez Klienta adresu e-mail lub numeru telefonu w celu:
 10. zweryfikowania podanych przez Klienta danych osobowych,
 11. poinformowania Klienta o wydłużonym terminie realizacji zamówienia,
 12. wyjaśnienia innego rodzaju wątpliwości dotyczących szczegółów realizacji zamówienia.
 13. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma informację od Sprzedającego w przedmiocie przyjęcia zamówienia do realizacji, numeru zamówienia oraz terminu realizacji zamówienia. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 14. Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi w przypadku braku towarów na magazynie Sprzedającego.
 15. Odbiór zamówionych towarów przez Klienta, co do których Klient otrzymał potwierdzenie zgodne z pkt 8 powyżej, odbywa się wyłącznie w Punkcie Sprzedaży w godzinach jego otwarcia.
 16. Wydanie towaru następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży. Wydanie towaru nie nastąpi, jeżeli osoba odbierająca towar nie będzie osobą, która ukończyła 18 lat, lub będzie osobą, której zachowanie wskazywać będzie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości albo względem której ujawnione zostanie, że zakup towaru następuje na kredyt lub pod zastaw albo w celu jego dalszej odsprzedaży.
 17. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy Sprzedający uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy towaru.
 18. Klient odbierający towar może działać osobiście albo za pośrednictwem prawidłowo umocowanego pełnomocnika.
 19. W przypadku odbioru towaru przez pełnomocnika, ustanowiony przez Klienta pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem Klienta, w który wskazane zostanie imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Do pełnomocnika stosuje się postanowienia pkt 12, 13 powyżej.
 20. Klient może za pośrednictwem Witryny skorzystać z opcji udzielenia pełnomocnictwa do odbioru towaru kurierowi.
 21. Umożliwia się dostawę odebranego towaru z Punktu Sprzedaży do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy nie zawiera się w cenie towaru.
 22. Miejscem wykonania umów sprzedaży towarów (miejscem spełnienia świadczenia) jest Punkt Sprzedaży.
 23. Sprzedaż (spełnienie świadczenia) następuje w momencie wydania przez Sprzedającego w Punkcie Sprzedaży zamówionego i opłaconego towaru Klientowi bądź jego pełnomocnikowi.
 24. W przypadku odmowy wydania towaru Klientowi albo jego pełnomocnikowi z przyczyn wymienionych w pkt 8 lub 9, Sprzedający w terminie 3 dni roboczych od odmowy wydania towaru złoży oświadczenie Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłaconą już cenę za pośrednictwem kanału, z którego dokonana została płatność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane jest w formie elektronicznej z adresu e-mail …. na adres e-mail Klienta wskazany przy tworzeniu konta Klienta.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 dni od wydania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w Witrynie pod adresem: …
 4. Klient korzysta z swojego prawa do odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do którego należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 5. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Punktu Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odstąpienie od Umowy. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od zwrotu towaru / przekazania dowodu odesłania towaru do Punktu Sprzedaży przy użyciu tej samej metody, której użył Klient dokonując zakupu.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego towaru.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:
 9. jeżeli towar został otwarty,
 10. w przypadku produktów ulegających zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 1. REKLAMACJE
 2. Sprzedający oferuje i zbywa towary wolne od wad.
 3. Klientowi będącemu przedsiębiorcą uprawnienia z tytułu rękojmi nie przysługują. Zastosowanie ma art. art. 5564 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar:
 5. posiada uszkodzenie mechaniczne,
 6. jest niezgodny z zamówieniem.
 7. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji:
  1. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres … albo
  2. pisemnie na adres siedziby Sprzedającego albo
  3. osobiście w Punkcie Sprzedaży
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne może okazać się dostarczenie zakupionego towaru do Punktu Sprzedaży wraz z dowodem jego zakupu.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient zostanie poinformowany pisemnie na wskazany przez Klienta adres.
 10. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje o dostępnych dla Klienta będącego konsumentem pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem hnp://www.uokik.gov.p
 2. Sprzedający informuje, iż Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym;
 5. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 • DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest Sprzedający. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem dany kontaktowych Sprzedającego wskazanych w regulaminie.
 2. W celu prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówienia, zawarcia z Klientem umowy oraz świadczenia usług Klientowi, obsługi reklamacji Sprzedający przetwarzać będzie dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) z uwzględnieniem art. 18 ustawy
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia założenie konta Klienta oraz złożenie zamówienia, jak i jego odbiór.
 5. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z Klientem umowy, a także po jej zakończeniu dla:
 6. rozpatrywania reklamacji,
 7. wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,

nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom wspierającym Sprzedającego w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. zapewniającym usługi płatnicze, a także podmiotom i ich pracownikom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi wymagające dostępu do danych Klienta – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 2. Przysługujące Klientowi prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:
 3. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. prawo do przenoszenia danych,
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 10. Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Sprzedający nie będzie używać danych osobowych Klienta do profilowania tj. przeprowadzania analiz z ich wykorzystaniem.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy

ADRESAT:

Spółka Kieliszki i Butelki Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 17, pawilon 36, 53-676 Wrocław,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000878764, NIP: 8971887895

ODSTĘPUJĄCY:

___________________________

imię i nazwisko konsumenta

 

___________________________

adres konsumenta

niniejszym odstępuję od UMOWY SPRZEDAŻY

 

___________________________

data zawarcia umowy/odbioru towaru

____________________

data, podpis